Tüzüğümüz

HAK SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

      

       Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “Hak Sanayici ve işadamları Derneğidir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Kısa adı: HAKSİAD’DIR.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü il, ilçe ve beldelerde şube; şube bulunmayan yerlerde temsilcilik açabilir.

        Derneğin amblemi:2 yarım çarktan oluşmaktadır. Çarklar açık ve koyu yeşil olmak üzere 2 farklı renkten meydana gelir. Çarklar üretimi ve gücü temsil eder, HAKSİAD ibaresi derneğimizin kısa adını  ifade eder.

Derneğin Amacı

          Madde 2-Derneğin amaçları aşağıda belirtilmiştir;

1-İş adamlarının genel iş ahlakı ilkelerine bağlı kalarak bilgi ve tecrübelerini artırarak üretimde kaliteyi ve verimliliği artırıp, ülkemiz ve dünya ile rekabet gücüne ulaşmasını sağlamak ve Ülkemizin planlı bir düzen içinde kalkınıp, sınaî, ticari sosyo ekonomik eğitim ve kültür düzeyinde gelişmesine, sermaye ve fikir alışverişi koordinasyonu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına katkı bulunmak ve projelerini gerçekleştirmek üzere istidam sağlamak.

Derneğin Faaliyet Alanları

        Madde 3- Derneğin amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar.

1-Derneğin amaç ve faaliyetlerini, ülke gündeminde bulunan ekonomik ve sosyal konularda oluşturulan görüşleri kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap broşür gibi yayın araçlarından yararlanır; toplantılar, seminerler, konferanslar ve paneller düzenler.

2- Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili kuruluşlarla temaslar kurarak iş dünyasının görüş ve önerilerini yansıtır. İş dünyasının uluslararası platformlarda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile önemli dış pazarlarda ve ticari bloklarda şube ve temsilcilikler açar.

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, meslek kuruluşlarından maddi yardım kabul edebilir. Yönetim kurulu kararı ile uygun görülen kurum ve kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir.

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Öğretim ve Eğitimi kalkınmanın temel unsuru kabuk ederek, bu alanda, öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik eder veya bizzat gerçekleştirir, burs verir, barınma sağlar, gıda ve giyim yardımı yapar, sosyo-ekonomik konularda her türlü araştırmanın yapılmasına yardımcı olur..

8- Tüm dünya ülkelerinin üretimleri fiyat ve kalite yönünden rekabet edebilecek ürünlerin yapımı ve pazarlanması hususunda yatırımcılara Pazar temini ve üretim girdilerine yardımcı olur, yönlendirir.

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak; gayrimenkul tasarruf eder, gayrimenkuller üzerinde dernek leh ve aleyhine her türlü kira, şufa, ipotek gibi haklar iktisap eder veya verir, terkin ve fek eder edebilir. Bu muameleler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, sendika, federasyon-konfederasyon kurmak veya kurulu bir federasyon – konfederasyona katılmak veya üye olmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak, Platformlar kurmak veya kurulan platformlara katılmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Yurtiçinde ve yurtdışında herhangi bir sebeple muhtaç hale düşmüş ailelere ve çocuklara hiçbir maddi karşılık beklemeden ekonomik, sosyal, eğitsel, her türlü ayni ve nakdi yardımı yapar. Eğitim çağındaki çocukların yurt, pansiyon, dershane, etüt merkezi, okuma salonu, kütüphane ve dini eğitim kurumlarından yararlanmaları için organizasyonlar yapar ve yardımcı olur.

13-Ülke ekonomisinin gelişmesi yolunda sınai kalkınma, ihracat, yatırım ve döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak özel ve resmi kuruluşlarla iş birliği yapar.

14-Halen mevcut ve ileride kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.

15- İnsan haklarını zedeleyen sosyal, kültürel, inanç, fiili ve hukuki engellerin kaldırılması için görüş bildirir; ilmi araştırma, kamuoyu yoklamaları yaptırır; raporlar hazırlar ve bunların sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlara bildirir, gerekli tedbirlerin alınmasını izler.

16- Dernek üyelerinin hukuki haklarının tanınmasını ve korumasını korumak

17- İşletmelere kalifiye eleman yetiştirmek amacı ile eğitici ve öğretici kurslar açmak böylece işletmelerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılayarak istihdam sağlamak.

18- Toplumsal değerlerin korunması ve muhtaçlar ile dayanışma ve yardım için her türlü kültürel, eğitsel sayfalar, köşeler radyolar, TV istasyonları için programlar, halka yönelik özel video, sinevizyon, multivizyon  vb. programlar hazırlar, hazırlatır ve organize eder. Amacı doğrultusunda internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.

19- Dernek amacı doğrultusunda toplantı ve yürüyüş kanununa uygun her türlü gösteri ve toplantılar yapar, seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, ödüllü-ödülsüz yarışmalar vb. düzenler, sergiler açar, kermesler düzenler; film, video, tiyatro vb. etkinliklerde bulunur.

20- Dünyanın her tarafındaki hak ihlallerini izler, yurt dışında faaliyet gösteren dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile amaçları doğrultusunda birlikte hareket edebilir ve işbirliği yapabilir. Gerekli yasal prosedürün tahakkuku halinde bu ihlallerin son bulabilmesi için tüzüğündeki tüm ilke ve esaslar çerçevesinde faaliyetler gösterir.

21- Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirir,  doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur.

22- Aile ortamından kopmuş sokaklarda yaşayan, sorunlu, maddi manevi yardıma muhtaç olup kötü koşullarda çalıştırılan evinden kaçmış madde (tiner, esrar, eroin, alkol, vb.) bağımlısı olan çocuk ve gençleri alkollü içki, kumar, uyuşturucu madde bağımlısı ve sigara gibi zararlı olumsuz davranış ve alışkanlıklardan  korumak veya arındırıp  topluma ve ailelerine kazandırmak amacıyla aktiviteler düzenler. Yurt, sığınma  evleri ve iyileştirme  rehabilitasyon merkezleri  kurar. Bu amaçla özel ve tüzel kuruluşlarla işbirliği yapar.

23-Dernek amaç ve hedefleri doğrultusunda kollar ve komisyonlar teşkil eder.

24- Kamu faydasına yol, köprü, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal  vb. kültürel  tesisler açmak veya yapımında yardımcı olmak.

25- Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Engellilerin topluma kazandırılması ve sosyal faaliyetlere katılması için her türlü organizasyonları yapar, Rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezleri açar, eğitim ve spor faaliyetleri gerçekleştirir, meslek edinme kursları düzenler. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara nakdi, cihaz ve malzeme yardımında bulunur.

26- Yurt içi ve yurt dışında herhangi bir sebeple mağdur ve muhtaç  duruma  düşmüş olanlara veya afet, savaş, deprem vb gibi olağandışı zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, yakacak, kira, barınma, evlenme, aş evleri, sığınma  evleri, okullar ve kreşler kurma, yuva kurma, iş kurma, konut edindirme, sağlık ve eğitim  ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ve bunlar için yardım toplama kampanyalarını başlatmak toplanan yardımların  onlara ulaştırmak  ve ulaştırılmasını koordine etmek.

27-Uluslararası entegrasyon hedefi doğrultusunda sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün artırarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yardımcı olmak.

28-Ülkemizin insan ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını, verimlilik ve kalitesinin yükselişini sürekli kılacak ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak.

29-Halkımızın, ihtiyacını göz önünde bulundurarak kalıcı ve faydalı projeler üretmek ve bu projeleri uygulamak için iş yerlerinde sinerji oluşturup toplumsal kalkınmayı sağlamak.

30-Bu çerçevede oluşan görüş ve önerileri parlamentoya, hükümete,  yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığı ile kamuoyuna ileterek yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmalarına yardımcı olmaktır.

31- Alın terinin korunması; faiz ve benzeri uygulamaların yerine helal kazancın alması için faaliyetler yapmak.

32-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

33- İnanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, toplumsal yapının gelişmesi, sivil toplum ve hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olmak.

34-Piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleşmesine, iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmasına çalışmak.

 Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek; sosyal ve ekonomik, alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemler

 Madde 4– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kişi ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.  Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe üye olmak isteyenler bu taleplerini üye giriş bildirim formunu doldurarak, yönetim kuruluna bildirirler. Yönetim kurulu üyeliği kabul edip etmemekte serbesttir. Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları 30 gün içinde karara bağlar ve sonucu yazılı olarak sahibine bildirir. Üyeliğin reddi halinde alınan karar için gerekçe gösterilmesi gerekmez. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamadığı gibi başkasının da üyeliğinin kabulüne zorlayamaz. Topluma ve insanlığa sosyal, kültürel, sanatsal ve ilmi alanlarda ve insan hakları konusunda katkıları ile tanınan şahsiyetlere gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu tarafından onursal üyelik verilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin amaç ve çalışma konularında hizmet etmiş veya edeceğine inanılan herkeste gönüllü üyemizdir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Üyelik Hak ve Görevleri

        Madde 5: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Her üyenin genel kurulda 1 oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Her üye dernek faaliyetlerini izleme, gerektiğinde faaliyetlere katılma, derneğin amaçları doğrultusunda bulunduğu çevrede faaliyetler içerisinde bulunmakla görevlidir. Hiçbir üye derneğin amaç ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunamaz. Onursal  ve gönüllü üyelerin oy  hakları yoktur.

 Üyelikten Çıkma

Madde 6: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

          Üyelikten Çıkarılma

Madde 7:Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, ticari ahlak kuralarına uymamak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek, birikmiş aidat borcunun tamamını ödeyen üye, Yönetim Kurulunun kararı ile yeniden üyeliğe alınabilir.

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyeliğin Düşmesi

        Madde 8:

a)- Üyenin ölmesi veya gaibliği

b)- İstifa etmesi

c)- Medeni hallerini kullanma ehliyetini kaybetmesi

d)-Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması ve üyeliğe ilişkin yasal şartların kaybedilmesi

e)-Derneğin tasfiyesi ve tasfiye işlemi tamamlanması halinde üyelik kendiliğinden ortadan kalkar.

          Dernek Organları

Madde 9: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

         Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı

 Madde 10: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir Nisan, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı ve Toplantı Usulü

 Madde 11: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 Madde 12: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.           Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

        Madde 13: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek                 üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11- Dernek şube ve temsilciliklerinin açılmasından yönetim kurulu yetkilidir

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

 Madde 14: Yönetim Kurulu Onbeş asıl ve Onbeş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcılarını, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Genel Başkan: Yönetim kurulunca oy çokluğu ile seçilir. Derneği yurtiçinde ve dışında temsil eder. Dernek bünyesinde kurulacak komite ve komisyonların doğal başkanıdır. Derneğin tüzel kişiliğini gerçek ve tüzel kişilikler katında ve yargı organlarında temsil eder. Derneğin ve yönetim kurulunun başkanıdır. İşlerin ve çalışmaların yürütülmesine çalışır. Dernek üyelerine Yönetim Kurulu adına ‘Üyelik Kimlik Kartı’ düzenletir ve imzalar. Görevleri denetler, yönetim kurulu kararlarını yerine getirir, genel kurulu açar.

Genel Başkan Yardımcısı: Başkanın yokluğunda ona ilişkin görev ve yetkileri yerine getirir. Olağan durumlarda başkana yardım eder. Genel sekreter ile derneğin tüm organları şubeleri, temsilcilikleri ve üyeleriyle olan ilişkilerini organize etmede koordineli çalışır, Gerektiğinde komisyonlara başkanlık yapar ve komisyonları organize eder.

Genel Sekreter: Derneğin tüm yazışmalarından sorumludur. Günlük işlerin aksatılmasından yürütülmesini sağlar. Çalışan personelin parasal işlerinde genel saymanla birlikte sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, karar defterini usulüne uygun olarak düzenler. Derneğin tüm organları şubeleri, temsilcilikleri ve üyeleriyle olan ilişkilerini organize eder. Genel yönetim kurulunun görev dönemi sonunda hazırlayacağı Çalışma Raporu taslağını hazırlar.   Derneğin yazı işlerini yönetir ve yürütür. Derneğin sözcülüğünü yapar, defter, tutanak ve raporların düzenlenmesinden sorumludur. Başkanla birlikte yönetim kurulu gündemini hazırlar. Gerektiğinde komisyonlara başkanlık yapar ve komisyonları organize eder. Dernek merkez ve şubelerinde çalışan tüm çalışanların amiridir.

Genel Sayman: Derneğin mali işlerinden sorumludur. İlgili defter, kayıt ve belgeleri tutar. Hesap raporunu ve bütçe tasarısını hazırlayıp yönetim kuruluna sunar.

Yönetim kurulu üyeleri: Amacın gerçekleştirilmesi için yönetim kurulu görev ve yetkilerine giden hususlarda çalışarak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymana yardım ederler. Yönetim kurulu kararıyla verilen işleri yerine getirirler. Kurulan komisyonlarda görev alır, gerektiğinde sevk ve idare eder.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek, Derneğe vekil tutulması hususunda  üyelerden birine veya bir kaçına yetki verir. Dernek üyeleri arasından veya ücretli olarak dışarıdan bir Genel Sekreter, Bir Genel Müdür, Genel Sayman, Genel Müdür Yardımcısı, derneğin ihtiyacı olan yeteri kadar birim amiri atayabilir. Yönetim kurulunun diğer üyeleri, belirlenecek konu ve görevlere göre görevlendirilir.

2- Derneğin aynı amaç ve hedefler ile kurulan diğer dernekler ile federasyon ve konfederasyonlara katılma kararı verir.

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Gerekli görülen yerlerde Dernek şubelerini açmaya, kuruculara yetki ve görev vermeye, şube bulunmayan yerlere gerektiğinde temsilci atamaya ve temsilcilik açmaya  ve açılmış olanları kapatmaya karar verir.

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

8- Derneğin gelir ve gider hesaplara ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçe tasarısını hazırlayıp genel kurula sunar. Şube gelirlerinden genel merkeze gönderilecek miktarı belirler. Gerektiğinde bunu düşürmeye veya artırmaya karar verir. Şube genel kurullarınca çıkarılan bütçe hesaplarını aynen veya değiştirerek onaylar.

9-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

10-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

         11-Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler, sekreterlikler kurmak ve kaldırmak, dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir veya bir kaçına görev ve yetki vermek.

          12- Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon, kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

13- Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platform oluşturulmasına, mevcut platformlara katılmasına, platformlardan çekilmesine karar vermek,

14-Dernekle ilgili her türlü ihtilaftan adli, idari, mali ve ticari takibat yapar. Dava açar, sulh olur, ibra eder davadan feragat veya davayı kabul eder veya bu hususlara da şamil olacak vekâlet verir. Yasaların, Ana tüzüğün ve genel kurulun kendisine verdiği diğer görevlerle, Ana tüzükte başka bir organa bırakılmamış tüm görevleri yapar, yetkileri kullanır.

15-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

16-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

         Denetim Kurulu

Madde 15: Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yılda bir kez denetleme yaparlar. Denetleme bir rapor halinde toplandığında genel kurula sunulur. Zorunlu durumlarda genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını yönetim kurulundan ister.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16: Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 Derneğin İç Denetimi

Madde 17: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 18: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 19: Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. Şubeler tüzükte belirlenen amacı gerçekleştirmek için kurulduğu yerleşim yerinde tüzükte belirlenen faaliyette bulunur. Genel merkez şubeleri her zaman denetler, kurar, dağıtabilir ya da kapatabilir. Şube organlarının görevlerine haklı nedenlerle son verilebilir. Bir üye ancak bir şubeye üye olabilir.

 Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

 Madde 20: Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Üye sayısı 50’nin altında olan şubeler için Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Üye sayısı 50 ve üzeri olan şubeler için Yönetim Kurulu 10 asil ve 10 yedek, Denetim Kurulu ise 3 asil ve 3 yedek olarak Şube Kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

 Madde 21- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir Şubat, Genel merkezden iki ay önce, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her kırk (40) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  20‘den fazla ise bu üyeler içinde 1olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkeze üye olabilir, yönetim veya denetim kurulunda görev alabilirler. Ayrıca merkez yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlar, şubelere üye olabilir, yönetim ve denetim kurulunda görev alabilirler.

KOLLAR VE KOMİSYONLAR (BİRİMLER)

Madde 22: Dernek merkez ve şube yönetim kurulları amaçlarını gerçekleştirme, çalışmalarını daha başarılı sonuçlara ulaştırmak üzere kollar ve komisyonlar kurarlar. Komisyonlar çalışmalarını genel merkez yönetim kurulunun denetimi ve bilgileri dâhilinde yürütür, çalışmalar her kol ve komisyon için ayrı tanzim edilerek dosyalanır. Dernek üyelerinin yönetiminde olacak olan bu kollar ve komisyonlara derneğe üye olmayan  danışmanlar yardımcılar alınabilir. Kol ve komisyonların çalışmalarını düzenleyecek yönetmelik ve önergeler yönetim kurulunca hazırlanır.

 Temsilcilik Açma

Madde 23:Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Derneğin Gelir ve Giderleri

Madde 24: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50,00 TL, bir yıllık olarak ta 300,00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim kurulu yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.

Derneğin Borçlanma Usulleri           

Madde 25: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır ve giderleri harcama belgeleri ile yapılır. Her türlü borçlanmayı dernek adına, Genel Başkan, Genel Sayman veya Yönetim kurulunun belirleyeceği bir kişi yapar. 2000 TL’yi aşmayan borçlanma ve harcamaları genel başkan ve genel sayman tek imza ile 2000 TL’Yİ aşan harcamalar ancak iki imza ile yapılır. Şubelerde aynı usul ile borçlanır ve harcama yapar.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri

Madde 26: Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Madde 27: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur..

Yetki Belgesi

Madde 28: Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

         Oylama

         Madde 29: Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı halde, derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kararlar alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 30: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

         Madde 31: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

‘Hak Sanayici İş Adamları Derneği Tasfiye Kurulu’ mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 32: -Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde : İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

# Adı ve Soyadı Görev Unvanı
1 RAMAZAN AZBOY Genel Başkan
2 ŞEYHMUS KORKMAZ Genel Başk. Yard.
3 YUSUF KİRAZ Genel Başk. Yard.
4 METİN DEMİR Genel Sekreter
5 AHMET PAK Sayman
6 ABDULBARİ DUMAN Yön.Krl.Üye
7 SİNAN BULUT Yön.Krl.Üye
8 VEYSEL TUNÇ Yön.Krl.Üye

Madde 33: İş bu Hak Sanayici ve işadamları DERNEĞİ tüzüğü 33 (Otuz üç)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.